Törvény a kutatásról és fejlesztésről, és az innovációs járulék bevezetéséről

12/09/2014

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (továbbiakban KFI tv.)

A törvény szerint az Alaptörvényben rögzített tudományos kutatás autonómiáját törvényi szinten, egységesen szükséges szabályozni - a kutatatási, fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében -, éppúgy, mint a magyar gazdaság és társadalom versenyképességét és jövedelemtermelő képességét biztosító innovációt. A magyar KFI legnagyobb problémája a párhuzamos finanszírozás, aminek oka leginkább a pályázati finanszírozás alacsony koordináltsági szintje. Számos szerv finanszíroz kutatásokat, gondoljunk itt csak az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramra, a Magyar Tudományos Akadémiára, a Nemzeti Innovációs Hivatalra, az Európai Unió közvetlen kutatási programjaira (FP7, H-2020), és a nemzeti szintű Operatív Programokra. A rendszerváltást követően Magyarországon mindeddig nem alakult ki egy olyan tudományirányítási rendszer, amely meghatározta volna a kutatás-fejlesztés és innováció hazai prioritási pontjait, majd finanszírozta, végrehajtotta és ellenőrizte volna ezek megvalósulását.

Ezekre tekintettel, szükséges volt a közfinanszírozású támogatások intézményrendszerét a jelenlegi gyakorlatnál koordináltabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) létrehozásával, továbbá a jelenlegi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap átalakításával és az NKFI Hivatal irányítása alá helyezésével egységes versenyfinanszírozást kialakítani, amelynek szabályait az FKI tv. határozza meg.

Ennek érdekében az FKI tv. hatályon kívül helyezi az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvényt, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényt, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt, valamint az ezekhez kapcsolódó Kormányrendeleteket (146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, és 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet).

A törvény hatálya a Magyarországon, közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztésre és innovációra, valamint az ezekhez kapcsolódóan Magyarországon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. Ezen kívül a jogszabály alkalmazandó az olyan, külföldön nyújtott szolgáltatások igénybevételére és külföldről történő eszközbeszerzésekre is, amelyek közvetlenül Magyarországon megvalósuló kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz és közfinaszírozásból megvalósuló szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak, valamint az Európai Unión belüli és más nemzetközi együttműködés keretében magyar részvétellel külföldön végzett előzőekben tevékenységek Magyarország területén történő elszámolására, külföldön nyújtott, a fenti szolgáltatások Magyarországon területén történő elszámolására.

Az FKI tv. a Kormány hatáskörébe utalja a KFI stratégia megalkotását, kutatás-fejlesztés és innováció központi költségvetési forrásainak megalkotását, kutatóhelyek létesését és támogatását, Magyarországon létrehozott kutatási, fejlesztései és innovációs eredmények külföldi hasznosításának elősegítését. A kormányzati KFI stratégia és eszközrendszere kidolgozásában, valamint megvalósításában részt vesz - az NKFI Hivatal elnökének koordinálásával - a miniszterek és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A fenti feladatokat a közfinanszírozású támogatások biztosításával, valamint egy új intézményrendszer létrehozásával és működtetésével (NFKI Hivatal) kívánja biztosítani a jogalkotó.

A törvény értelmében az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal előkészíti a Kormány KFI stratégiára vonatkozó döntését és közreműködik annak megvalósításában, felelős az NKFI Alapért, az NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat kezelő szervi feladatai keretében pályázati kiírást tesz közzé, ellátja a pályázati kiírás szerinti értékelés és döntéshozatal megszervezését és lebonyolítását, dönt a támogatásról, támogatói okiratot ad ki, támogatási szerződést köt, nyomon követi és ellenőrzi a nyertes pályázatokat.

Az NKFI Alap két fő bevételi forrása a központi költségvetési támogatás és a gazdaság társaságok által fizetett innovációs járulék. Az FKI értelmében a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot köteles fizetni. A járulék alapja a 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdése alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprész összegével. A járulék mértéke a járulékalap 0,3%-a. A járulék éves összegét a gazdasági társaság maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig. Az adóévben járulékfizetésre kötelezettnek háromhavonként előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakot követő hónap 20. napjáig a KFI szerint.

Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége alól, és nem kell innovációs járulékot fizetnie a Kkv. tv. szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságnak; a Magyar Nemzeti Banknak; a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek; a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságnak; a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaságnak és annak előtársaságának; a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak; a járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaságnak.

A törvény a közfinanszírozású támogatásból finanszírozott projektekkel összefüggésben rendelkezik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos jogosítványairól, eljárásának szabályairól. A törvénynek a minősítés eseteiről és az SZTNH határozatának felhasználásáról szóló rendlelkezései a korábbi törvényi szabályozáshoz képest eltérést nem tartalmaznak.

Az FKI törvény felhatalmazást ad a Kormány számára, hogy rendeletben állapítsa meg az NFKI Alap felhasználására vontokozó szabályokat; programok projektek értékelésének szabályait, tartalmi követelményeit; a hazai közfinanszírozású kutatás-fejlesztés és innovációs projektek nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket; valamint az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályait.

Az FKI tv. 2014. december 8. napján lépett hatályba, ám számos rendelkezése csak 2015. január 1-től alkalmazandó.

© 2020 Dr. Farkas Gábor | Minden jog fenntartva.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started